Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chức năng nhiệm vụ

I. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0235.3818333, Kỹ thuật: 0235.3810678

Email: cttdtqnam@quangnam.gov.vn

Theo quyết định số 168 /QĐ-UBND ngày  08   tháng  01  năm 2010của UBND tỉnh Quảng Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn sau:

II. Chức năng:

Trung tâm có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về tổ chức hoạt động Cổng thông tin điện tử Quảng Nam (Portal Quảng Nam) qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Intemet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Intemet với các Sở, Ban, Ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và các ngành liên quan báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chiến lược, kế hoạch và các dự án, đề án quan trọng khác của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet; khai thác, tiếp nhận, xử lý, cập nhật kịp thời, đầy đủ các loại thông tin để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời việc khai thác, quản lý phải bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống, an ninh nội bộ.

- Quản lý, điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử  tỉnh  Quảng Nam.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa các cơ quan, tổ chức và công dân.

- Thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng thông tin điện tử  tỉnh Quảng Nam và dung lượng kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thống các trang tin điện tử của các ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và công dân khi có yêu cầu; tham gia thẩm định các dự án khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao.

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả và tái đầu tư cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh giao.

 

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập