Văn bản - tài chính kế hoạch

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 61 items in 4 pages
1 Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước 31/03/2017 13/04/2017
2 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 30/06/2016 10/08/2016
3 Luật ngân sách nhà nước 25/06/2015 08/07/2016
4 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 26/07/2016 09/09/2016
5 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 28/06/2016 04/08/2016
6 Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. 22/07/2016 09/09/2016
7 Nghị quyết phê duyêt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 26/08/2016 15/09/2016
8 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 25/08/2016 01/09/2016
9 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng 29/06/2016 09/09/2016
10 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 29/07/2016 10/08/2016
11 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27/05/2016 28/07/2016
12 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội 10/06/2016 05/07/2016
13 Quyêt định Ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 -2020 28/07/2016 01/09/2016
14 Nghị Quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 22/07/2016 04/08/2016
15 Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội 06/06/2016 22/06/2016
16 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang 26/05/2016 05/07/2016
17 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 2016-2025 13/07/2016 28/07/2016
18 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 08/07/2016 12/07/2016
19 Quyết định ban hành chương trình thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/16 của CP. 01/07/2016 08/07/2016
20 Thông tư quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội 17/05/2016 22/06/2016