Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Công tác xây dựng Đảng năm 2014 của SởThông tin và Truyền thông
Người đăng: Trần Xuân Cảnh - Chuyên viên Phòng BCVT .Ngày đăng: 05/11/2014 .Lượt xem: 1519 lượt.
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 2 quần chúng ưu tú Phạm Văn Tài và Trần Xuân Cảnh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 04/11/2014.

Công tác xây dựng đảng đạt được những kết quả tích cực

Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng tập thể cấp ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động, tích cực trong việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên thông qua các lần sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và qua kênh điều hành nội bộ; đã tổ chức lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác gắn với chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết; công tác xây dựng đảng đạt được những kết quả tích cực; công tác phát triển đảng viên mới đạt kế hoạch đề ra; chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ từng bước được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được quan tâm và có chuyển biến rõ rệt gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy…

Về lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cấp ủy lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đại hội cán bộ, công chức cơ quan về Chương trình công tác năm 2014. Phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và 2 Trung tâm trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nổi lên: Chỉ đạo cơ quan Báo, Đài, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền: Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Tĩnh, tham gia Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông tại Đắc Lắc và Sở đã đạt giải ba tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy. Tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh: “Xây dựng cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến”; “Phần mềm giải tỏa đền bù”; “triển khai thử nghiệm hệ thống thư điện tử (mail server) trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”; “Ứng dụng GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chỉ số ICT index… Thu thập số liệu phục vụ xây dựng chương trình VTCI giai đoạn 2020. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 về phê duyệt Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở và Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 về phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đề án Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến  năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tổ chức tập huấn cho phòng VHTT các huyện, thành phố về triển khai Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 về phê duyệt Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở và Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 về phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Phối hợp cùng Bộ Thông tịn và Truyền thông tổ chức buổi lễ trao nhận thiết bị hàng hải cho các tàu cá trên địa tỉnh của chiến dịch “Kết nối biển Đông”. Ban hành Kế hoạch phòng chống lụt bão của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2014.

Về công tác xây dựng Đảng

Ø Tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị trong nội bộ cơ quan đảm bảo tư tưởng ổn định, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X), Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XX) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và các Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng cao gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969-2014). Duy trì sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng; nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; làm tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong đảng viên. Cấp ủy đã tổ chức thông báo tình hình thời sự thông qua Bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền của Đảng cấp trên: Tuyên truyền Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam; tuyên truyền Chỉ thị 41 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn công tác đi nước ngoài; tuyên truyền Đại hộ MTTQVN lần thứ VIII; Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Kết luận 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội…. gắn với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước nhằm giáo dục, động viên CB,CC,VC phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, ra sức rèn luyện, thi đua học tập và làm việc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ø Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Từ 06 đảng viên năm 2005, đến nay tổng số đảng viên của Chi bộ là 24 đồng chí, trong đó, chính thức : 21, dự bị: 02, nữ: 09 đ/c; CCLLCT: 13 đ/c (3 nữ); Th.S: 06 đ/c (4 nữ). Tháng 4/2014 đ/c Bí thư, Giám đốc Sở được điều động luân chuyển nhận nhiệm vụ mới Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, theo đó, được sự thống nhất chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã kiện toàn cấp ủy, bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi bộ đối với đ/c Phó Giám đốc Phụ trách Sở nay là Giám đốc Sở - Phạm Hồng Quảng.

            Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TU ngày 16/4/2013 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hướng dẫn 43-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch 50-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối  về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, liên hệ thực tế bản thân qua nội dung bản đăng ký của từng cán bộ, đảng viên năm 2014 gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người kết hợp với thực hiện chuyên đề năm 2014, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; nhằm cổ vũ tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Người trong giai đoạn mới hiện nay trên mỗi cương vị công tác. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài Đảng; Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI), theo đó, 100% cán bộ chủ chốt và đảng viên tham gia học tập đầy đủ; và đã chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức quán triệt cho 100% đội ngũ ngoài đảng trong cơ quan. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, kiểm tra, quản lý đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và gương mẫu trong việc rèn luyện đạo đức lối sống để quần chúng noi theo; hầu hết tất cả đảng viên chi bộ thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Tham gia đóng đảng phí đầy đủ hàng tháng và đã nộp đảng phí về Đảng cấp trên theo đúng thời gian quy định. Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy thường xuyên quan tâm và trong năm 2014 đã tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên cho 02 đồng chí và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền và 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức Hội nghị chuyên đề thảo luận và xây dựng chương trình công tác năm 2014. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua yêu nước theo Chương trình số 07-CTr/TU ngày 27/01/2011 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. 

Ø Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng chủ yếu gắn với các lần sinh hoạt Chi bộ để kiểm tra, giám sát đảng viên. Qua đó, thường xuyên nhắc nhở kiểm tra đảng viên thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, kiểm tra việc chấp hành qui định 19 điều đảng viên không được làm, kiểm tra việc giữ thẻ đảng, kiểm tra việc đóng đảng phí, kiểm tra tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ…. Đến nay, chưa có đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động học tập, quán triệt, kiểm tra việc đăng kí học tập của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chính quyền kiểm tra việc đăng ký học tập và làm theo của quần chúng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo tài lệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được Cấp uỷ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập Ngành, triển khai tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị;

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và phản ánh dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp Cấp ủy, chi bộ hàng tháng để kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao của Ngành. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức thông qua các lần sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt Đoàn Thanh niên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được để cán bộ, đoàn viên và quần chúng cùng các tổ chức trao đổi, góp ý, chia sẻ và đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thấy rằng, tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị thời gian qua luôn ổn định. Tiếp tục có những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo nên những bước đột phá trong quá trình chuyển đổi quản lí đa ngành, đa lĩnh vực, khẳng định được vị thế của Ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng từ nay đến cuối năm 2014

Phát huy những kết quả đạt được, nâng cao vai trò của cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tính tiền phong gương mẫu làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên mỗi cương vị công tác theo đúng chương trình, kế hoạch. Từ nay đến cuối năm 2014, trọng tâm là rà soát các chương trình, kế hoạch đề ra năm 2014.

 Một là, chú trọng công tác quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt, như: Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; triển khai “Quy hoạch mạng lưới báo chí tỉnh Quảng Nam định hướng đến năm 2020”; Chương trình mục tiêu quốc gia về Nâng cao nhận thức toàn tỉnh về biến đổi khí hậu giai đoạn 2013- 2015; Phát triển Điểm BĐVHX thành Điểm cung cấp thông tin cộng đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” và Đề án: “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Đề án “Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến  năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Quy định chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài, Cổng TTĐT; Đề án thông tin đối ngoại; công tác thanh tra chuyên ngành; … Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hai là, tăng cường theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị và phát hiện, uốn nắn kịp thời nếu có tư tưởng sai lệch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng thông qua công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên; các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của Đảng bộ  và các ngày lễ lớn 3 tháng cuối năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XX) về nâng cao năng lực  lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm củng cố lập trường tư tưởng chính trị, không mơ hồ về quan điểm, đường lối của Đảng, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên mỗi cương vị công tác.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TU ngày 16/4/2013 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Hướng dẫn 43-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch 50-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Tổ chức đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung cán bộ, đảng viên đã đăng ký phấn đấu làm theo năm 2014.

Bốn là, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ theo Quy định 01-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối năm 2014. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục giúp đỡ và hướng dẫn làm thủ tục phát triển Đảng cho quần chúng ưu tú đã đi xác minh lý lịch theo đúng quy trình và quy định của Đảng cấp trên. Thông qua sinh hoạt Chi bộ và qua quá tình công tác, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo hướng dẫn của Đảng cấp trên. Tổ chức triển khai kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 đúng theo tinh thần Hướng dẫn 21-HD/TU ngày 15/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và công văn số 505-CV/ĐUK ngày 21/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam./. 

Ảnh: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ

 

Nguồn tin: Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng Sở
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam: Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm Di sản văn hoá thế giới Hội An, Mỹ Sơn (09/09/2019 )
Thủ tướng ký phê duyệt quy hoạch báo chí (03/04/2019 )
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Bắc Trà My (02/04/2019 )
Sở TT&TT thăm tặng quà Tết xã kết nghĩa Phước Thành- Phước Sơn (24/01/2019 )
Hội nghị Tổng kết công tác Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018, triển khai Chương trình công tác năm 2019 (21/01/2019 )
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (08/01/2019 )
Sở Thông tin và Truyền thông hội nghị Cán bộ Công chức năm 2018 (01/01/2019 )
Hội nghị chấm điểm công tác thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin – truyền thông cụm 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2018 (17/12/2018 )
Tập huấn triển khai về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới (23/11/2018 )
Hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện năm 2017 (26/06/2017 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bộ TTTT tổ chức hội nghị trực tuyến (25/09/2013 )
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố (18/09/2013 )
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam (06/09/2013 )
Tháng 9/2013 sẽ phát hành 4 bộ tem bưu chính mới (05/09/2013 )
Tổng hợp báo chí viết về ngành Thông tin và Truyền thông từ ngày 31/8 đến 3/9/2013 (05/09/2013 )
Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông (28/08/2013 )
Sẽ có quy định triển khai các hệ thống thông tin đồng bộ từ Trung ương đến địa phương (26/08/2013 )
Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2013 (15/08/2013 )
Sơ kết công tác thi đua Đài Truyền thanh - Truyền hình cụm đồng bằng (15/08/2013 )
Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son thăm người có công với cách mạng tại Quảng Nam (30/07/2013 )
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


  liên kết web

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Tam Kỳ
  Thứ hai, 27/01/2020
  Light Rain
  Nhiệt độ:21°
  Độ ẩm: 73%
  Hướng gió:Bắc - Tây Bắc
  Tốc độ gió:8 kmph
  Tầm nhìn xa: 10 km

  Thứ ba
  28/01/2020
  Rain
  22°-25°
  Thứ tư
  29/01/2020
  Mưa rào nhẹ
  21°-25°

  Thăm dò ý kiến

  Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

  BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
  Email:dptqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập